top of page

Általános Szerződési Feltételek

amely létrejött egyrészről

Szentmiklósi Zsófia mint szolgáltató – a továbbiakban: Szolgáltató

Nyilvántartási szám: 55653615;

Adószám: 56942949-1-41;

E-mail cím: zsofia.szentmiklosi@gmail.com

Telefonszám: + 36 20 533 3490

másrészről

Szolgáltató 1. pontban jelzett weboldalán (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénylője, mint ügyfél

– a továbbiakban: Ügyfél

a továbbiakban együttesen: szerződő felek között az alábbiak szerint:

1. A szerződés tárgya

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában, a  https://szentmiklosizsofia.com honlapon felsorolt szolgáltatások igénybe vevője (továbbiakban: Ügyfél) az alábbiakban részletezett Általános Szerződési Feltételeket magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja.  A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Szolgáltató a www.szentmiklosizsofia.com honlapon keresztül mentálhigiénés tevékenységi kört, szolgáltatást (a továbbiakban: szolgáltatás) ajánl.

 

Az Ügyfél, jelen szerződés tudomásulvételével nyilatkozik arról, hogy cselekvőképes, a szerződéskötési képessége nincs korlátozva és a szolgáltatást szabad akaratából veszi igénybe.

 

A Szolgáltató vélelmezi, hogy az Ügyfél ítélőképességének birtokában, felelős módon veszi igénybe a szolgáltatásait, döntéseit ezek tudatában és birtokában hozza. Amennyiben az ülések során ezek ellenkezője derül ki a Szolgáltató számára, az Ügyfél részére más típusú intervenciót javasol, illetve jogosult a jelen szerződést felmondani.

2. A szolgáltatások egyéni feltételei

 

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által kínált szolgáltatások egy szabad akaraton alapuló, aktív és felelős folyamaton alapulnak, amely nem tudja bizonyos eredmények elérését garantálni.

A Szolgáltató célja a pszichés zavarokkal nem rendelkező személyek lelki egészségének megőrzése, fejlesztése, lelki és mentális egészségvédelme, illetve életminőségének javítása. Az 1997. évi CLIV. törvény (egészségügyi törvény) értelmében Magyarországon pszichiátriai diagnózis felállítására kizárólag pszichiáter szakorvos, pszichoterápia végzésére klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta jogosult. Jelen szolgáltatás nem minősül ilyen tevékenységnek (pszichiáteri ellátásnak, illetve pszichoterápiának) és nem minősül egészségügyi ellátásnak. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás mentál-egészségügyi ellátásnak (nem egészségügyi szolgáltatásként, TEÁOR száma: 869007) minősül. Bizonyos esetekben a Szolgáltató – az Ügyfél érdekében – más szakemberek (pl. klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, pszichiáter, orvos) bevonását vagy felkeresését javasolja, illetve jelzi, amennyiben saját szakterületén kívüli probléma merült fel a konzultáció során.

2. A szolgáltatást igénybe vevők köre, kapcsolattartás módja

A honlapon feltüntetett szolgáltatás igénybe vevője, azaz Ügyfél lehet minden cselekvőképes, felnőttkorú, természetes személy. A Szolgáltató kijelenti, és az Ügyfél pedig a szolgáltatás igénybe vételével tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az általa megadott valamennyi adat, információ valódiságáért és azok tartalmáért az Ügyfél felel, azokért a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

Az Ügyfél a honlapon megjelelölt elérhetőségek valamelyikén, (telefon vagy e-mail), online megkereséskor a Kapcsolat menüponton keresztül az Ügyfél nevének, e-mail címének, telefonszámának megadásával mentálhigiénés konzultációt, életvezetési illetve karrier coaching szolgáltatásokat vehet igénybe. Az Ügyfél az időpontfoglalásról és egyéb tudnivalókról e-mailt, vagy telefonos megkeresés esetén szóbeli megerősítést, visszajelzést kap a Szolgáltatótól. Szolgáltató és Ügyfél megállapodnak a szolgáltatásról, melynek pontos részleteit, kereteit, úgymint szolgáltatás időpontja, módja, típusa, ellenszolgáltatás díja, ellenszolgáltatás fizetésének módja, az e-mailben vagy szóban kötött megállapodás tartalmazza. A szóbeli megállapodás leírás és aláírás nélkül is szerződésnek minősül. Az Ügyfél első alkalommal igénybe vehet díjmentes konzultációt, melynek időtartama 30 perc. Az Ügyfél az általa kiválasztott időpontot a www.calendly.com oldalon keresztül foglalhatja le, a foglalásról szóló visszaigazolást e-mailen keresztül kapja meg.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás Ügyfél általi igénybevétele online videóhívásban zajlik, valamely erre alkalmas felületen, pl. Skype, Google Meet. A szolgáltatás időtartama 55 perc, melytől az Ügyfél és Szolgáltató előzetesen egyeztetett közös döntése alapján el lehet térni.

 

2.1 Az online szolgáltatáshoz szükséges technikai és egyéb feltételek

  1. Alkalmazásokhoz felhasználói fiók

  2. Kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép/laptop​

  3. Nyugodt, zavartalan környezet a bejelentkezés helyszínén

  4. Stabil internetkapcsolat

  5. Amennyiben a kép vagy a hang minősége a foglalkozások alkalmával olyan mértékben romlik, hogy lehetetlenné teszi a biztonságos folytatást, úgy a foglalkozás megszakad, és megállapodás születik a következő találkozás módjáról és időpontjáról.

3. Szolgáltatás részvételi díja

 

Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató által kínált szolgáltatások díjkötelesek. A szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató megbízási díjat számol fel, mely összeg kiegyenlítése online és személyes konzultáció esetén is banki átutalással történik. A szolgáltatás igénybevételével az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult bekérni tőle a számla kiállításához szükséges adatokat. Szolgáltató fenntartja a díjemelés jogát, amelyről az Ügyfelet a következő ülés előtt minimum 72 órával tájékoztatni köteles.

 

3.1. Fizetési módok

A szolgáltatás díjának megfizetése online és személyes konzultáció esetében a szolgáltatás megkezdése előtt történik, a Szolgáltató által az Ügyfél részére elektronikusan elküldött e-számlán található bankszámlaszámra. 

 

Az óradíjnak a szolgáltatás nyújtásának napján, de legkésőbb az alkalom után 24 órával szükséges megérkeznie Szolgáltató számlájára. Amennyiben ez felszólítást követően nem történik meg, az együttműködés lezárul. Ügyfél fizetési nehézségeit a megbeszélt alkalom előtt legalább 24 órával szükséges jeleznie írásban (SMS-ben vagy e-mailben).

 

4. Szolgáltatás lemondásának feltételei

 

Amennyiben a lemondás az Ügyfél részéről az előre megbeszélt időpont előtt kevesebb, mint 48 órával történik, a teljes díj kerül kiszámlázásra, Amennyiben a lemondás a Szolgáltató részéről a megbeszélt időpont előtt kevesebb, mint 48 órával történik, a következő alkalom díjmentesen kerül megtartásra. 

 

Amennyiben a Szolgáltató az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, az ülés a Szolgáltató hibájából nem kezdhető meg, vagy elmarad, akkor az elmaradt ülést új időpontban (meghatározott határidőn belül) kell megtartani. Amennyiben az Ügyfél az előre kikötött és/vagy egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, az ülés nem kezdhető meg, akkor az ülés megtartottnak tekintendő és az ülés teljes díja fizetendő. Késés esetén mindkét fél köteles azt mielőbb jelezni írásban vagy telefonon. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a konzultáció feltétele az alkohol-, drog- vagy egyéb tudatmódosító szer-mentes állapot. Ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult megtagadni a konzultációt, és jogosult a díjazásra.

 

5. Felelősség

 

Ügyfél kötelezettséget vállal, és garantálja, hogy a jelen szerződés szerinti szolgáltatásokat rendeltetésszerűen, jogszerűen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint jelen Általános Szerződési Feltételek maradéktalan betartásával veszi igénybe. 

Szolgáltató nem felel az Ügyfél által megadott (ide értve az Ügyfél egészségi állapotával kapcsolatos információkat), illetve a későbbiekben módosított adatok hiányosságaiból, a hibásan megadott adatokból eredő semmilyen következményekért.

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatása folyamatos legyen, azonban nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és azok következményeiért, így különösen – de nem kizárólag – az internetes hálózatban beállott kimaradásért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok okozta hibákért, következményekért.

A Szolgáltatóval való konzultáció nem menti fel az Ügyfelet saját élete fölött levő személyes felelőssége alól. Szolgáltató a szolgáltatás igénybevétele során javaslatot tesz, ennek elfogadása továbbra is a az Ügyfél megfontolt döntése kell, hogy legyen, az ő felelőssége marad. Ügyfél tetteiért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Bizonyos esetekben adódhat olyan helyzet, hogy Szolgáltató más szakemberek felkeresését javasolja.

6. Szolgáltatóra vonatkozó titoktartás

 

Szolgáltató titoktartási kötelezettséget vállal arra, hogy az ülések során tudomására jutott bármilyen személyes adatot, információt bizalmasan kezeli, mely titoktartási kötelezettség a szolgáltatás lezárását követően is fennmarad időbeli korlátozás nélkül. Személyes adatnak minősül minden információ, ami az Ügyféllel kapcsolatba hozható, legyen az akár szóbeli, akár írásbeli. Továbbá az Ügyfél szóbeli vagy írásbeli felhatalmazása nélkül harmadik személynek nem jogosult információt kiadni az ülésen elhangzottakról.

A titoktartás szabályai alól kivételt képez azon eset, mikor a Szolgáltató tudomására jut olyan információ, mely alapján valószínűsíthető az Ügyfél ön-és közveszély okozása, illegális tevékenysége vagy akár érvényes bírósági végzés vagy idézés kötelezi erre. Amennyiben fennáll az Ügyfél veszély vagy károkozása, jogosult erről az érintett hatóságokat értesíteni.

7. A szerződés megszűnése

A jelen szerződés megszűnik:

a szolgáltatás lezárását a szerződő felek egyaránt kezdeményezhetik a szóban vagy írásban egyeztetett megállapodás nyomán, közös megegyezéssel.

Adatkezelési tájékoztató

Mindazon természetes azonosító adatok, amelyek a szolgáltatás során az Ügyfél azonosításához, az Ügyféllel való kapcsolattartáshoz szükségesek (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím) személyes adatnak minősülnek.

A szolgáltatás során az Ügyfél által közölt testi, értelmi és lelki állapotára vonatkozó adat, valamint a szolgáltatás során közölt javaslat, információ a személyes adatok különleges kategóriájának minősülnek.

A szolgáltatás során az Ügyfél személyes adatai, valamint az Ügyfél által közölt különleges adatok kezelése történik a szolgáltatást nyújtó mentálhigiénés szakember, Szentmiklósi Zsófia (továbbiakban Adatkezelő) által.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés során az Ügyfél meghatározott adatait rögzíti a szakmai dokumentációban, melyet bizalmasan kezel, ahhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá. Az adatkezelés célja az Ügyfél érdekében történő Szolgáltatás magasszintű biztosítása, az ülésekre történő egyedi felkészülés, az Ügyféllel történő kapcsolattartás.

 

Személyes és különleges adatait, ha Ügyfél törlésükről előzetesen nem rendelkezett, az Adatkezelő mindaddig kezeli, amíg a közöttük lévő jogviszony fennáll. A jogviszony megszűnését követően a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza, és azokat 5 évig megőrzi. Ezt követően az adatok törlésre kerülnek. Az Ügyfél személyes és különleges adatait tartalmazó dokumentációt a Szolgáltatást végző Adatkezelő zárható szekrényben tárolja. 

Az elektronikus adatbiztonság tekintetében megjegyzendő, hogy nem garantálható mindenre kiterjedő incidensmentességet biztosító megoldás, de az Adatkezelő biztosítja az Ügyfelet, hogy a lehető legmagasabb szintű adatvédelem megteremtésére törekszik (ld. rendszeres jelszócsere az elektronikus adattárolón, bonyolult jelszó alkalmazása, vírusirtó szoftver, stb.).

Adatkezelő úgy tekinti, hogy a szolgáltatásra való jelentkezéssel az Ügyfél hozzájárul személyes adatainak Adatkezelő által történő kezelésére. Az Ügyfél bármikor jogosult a pontatlanul, tévesen kezelt adatai helyesbítését kérni. A hozzáféréshez való jog keretén belül az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ügyfél kérésére rendelkezésre bocsátja. 

A szolgáltatásra történő jelentkezéssel az Adatkezelő az Ügyfél alábbi személyes adatait kezeli: név, számlázási adatok, e-mail cím, mobiltelefonszám. Az adatkezelés célja a szolgáltatás igénybevételének megkönnyítése, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás. Ügyfél az általa megadott adatok kezeléséhez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ebben az esetben az adatait az Adatkezelő 8 munkanapon belül törli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Az adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás megadásától (az adatvédelmi tájékoztatás elfogadásával) a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

·         Jogi képviselet

·         Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek

·         Kézbesítés

·         Könyvelés

·         Számlázás

Az Ügyfél a személyes adatai kezelésével összefüggő jogsérelme esetén, továbbá jogainak érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet.

A Hivatal elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Honlap: www.naih.hu

bottom of page